Jelena Jovanovic

JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Bilateral Meetings

  • Tuesday (13:00 - 16:00)
Description

Osnovna djelatnost preduzeća je snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja ‐ zahvatanje i tretman vode sa izvorišta Bolje Sestre i redovna isporuka vode za piće i druge potrebe opštinama Budva, Tivat, Kotor, Bar, Ulcinj i Herceg Novi. Ostali poslovi ovog preduzeća koji su u direktnoj vezi sa obavljanjem osnovne djelatnosti su: upravljanje regionalnim sistemom vodosnabdijevanja (u daljem tekstu: RVS), izgradnja, rekonstrukcija, investiciono i tekuće održavanje RVS, obezbjjeđivanje jedinstva funkcionisanja i racionalnog koriosnošćenja kapaciteta RVS; obezbjjeđenje priključaka na RVS, obezbjeđivanje fizičke i tehničke zaštite RVS .

The main activity of the company is the supply of water to the Montenegrin coast - the acquisition and treatment of water from the source of Bolje Sestre and the regular supply of drinking water and other needs to the municipalities of Budva, Tivat, Kotor, Bar, Ulcinj and Herceg Novi. Other activities of this company that are directly related to the performance of the main activity are: management of the regional water supply system (hereinafter: RVS), construction, reconstruction, investment and current maintenance of the RVS, ensuring the unity of functioning and rational utilization of the SSR capacity; provision of connections to the RVS, provision of physical and technical protection of RVS.

Organization Type public companies
CountryMontenegro
CityBudva, Google map
Areas of Activities

Energy